There is no translation available.

pdfProgram-ochrony-srodowiska.pdf9.06 MB

pdfStatut Gminy Dobre Miasto7.96 MB

pdfStrategia Rozwoju Gminy Dobre Miasto do roku 20204.99 MB

docxLokalny Program Rewitalizacji gminy Dobre Miasto w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow2.41 MB

pdfProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Dobre Miasto na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 20213.21 MB

pdfRegulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Dobre Miasto306.46 KB

pdfPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre Miasto3.94 MB

pdfStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobre Miasto na lata 2009-2018712.87 KB

pdfWieloletni program osłonowy „Pomoc gminy Dobre Miasto w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-20201.06 MB

pdfGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20176.43 MB

pdfProgram wspierania rodziny w Gminie Dobre Miasto na lata 2016-20187.47 MB

pdfDobre Miasto przyjazne seniorom1.89 MB

pdfProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre Miasto w 2018 roku169.31 KB