There is no translation available.

Rejestr przedsiębiorców działających na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Dobrego Miasta w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 

pdf.pngrejestr_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystosci_cieklych.pdf119,60 KB

Ścieki

NIEDOPUSZCALNE JEST WYLEWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO GRUNTU – NA POLA, DO ROWÓW, STAWÓW I DO OGRODÓW !!!!!

ŚCIEKI TRUJĄ !!!!!

  • Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, potocznie zwany „szambem” musi mieć szczelne dno i ściany oraz odpowietrzenie.
  • Ścieki bytowo – gospodarcze nie są nawozem! Zawierają nie tylko bakterie kałowe (Escherichia coli), ale także detergenty, które mogą zawierać trujące związki chemiczne, fosforany i azotany. Substancje te powodują skażenie gleb i wód gruntowych.
  • Skażenie powierzchniowych i podziemnych wód ściekami bytowymi jest poważnym zagrożeniem sanitarnym oraz bakteriologicznym.

Burmistrz Dobrego Miasta

przypomina, że na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Zgodnie z §10 ust. 3 i 4 załącznika do Uchwały nr XXV/180/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 czerwca 2016 r. tj. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre Miasto, właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu, a opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.

Uprawniony podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych zobowiązany jest przekazać burmistrzowi kwartalny wykaz właścicieli, z którymi zawarł lub rozwiązał umowę.

Poniżej znajduje się wykaz podmiotów wraz z telefonami kontaktowymi, posiadających zezwolenie Burmistrza Dobrego Miastana prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, tzw. „szamb”.

UWAGA!!!!!!

Umowy oraz dowody opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych należy przechowywać przez okres minimum 12 miesięcy i okazywać na każde wezwanie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W celu aktualizacji ewidencji, zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Dobre Miasto, posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, którzy jeszcze nie zgłosili w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście faktu wyposażenia nieruchomości w ww. instalacje, o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 7, pok. nr 3.

Informacji w powyższych zakresach pod nr tel.: 89 616 36 08 

docAnkieta - szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków41 KB