There is no translation available.

ptasia grypa 1

hodowcy drobiu 1

urzad


 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta wg. Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Dobre Miasto (Załącznik do Uchwały XLIII/291/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 maja 2013 r):

(...)

  • §15.
  1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

wyprowadzanie każdego psa na uwięzi, a psy rasy uznawanej za agresywną i ich mieszańców lub innych psów zagrażających otoczeniu z dodatkowo nałożonym kagańcem;

 zwolnienie psa z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach do tego przeznaczonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne i ich mieszańców lub innych psów zagrażających otoczeniu;

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

  1. a)  zapewnienie stałego i skutecznego dozoru,
  2. b) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,

a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, zebrane do szczelnych toreb, powinny być umieszczane w komunalnych pojemnikach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników;

  • §16.

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Dobre Miasto reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto".

  • §17.
  1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione w zabudowie wielorodzinnej w granicach administracyjnych miasta.
  2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.)
  3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 2, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu oraz przepisów sanitarno- epidemiologicznych.
  • §18.

Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

(...)

Adoptuj najlepszego przyjaciela człowieka, jakim jest Pies.

‚‚Adoptując psa nie zmienisz całego świata, ale świat zmieni się dla tego jednego psa.''

Okaż serce, nie bądź obojętny.

Zobacz aktualne, ogłoszenia adopcji psów i znajdź wymarzonego psiaka, którego przyjmiesz pod swój dach. – link www.schroniskobiesal.pl/adopcja_psy_12.html

Koty wolno żyjące w ekosystemie miasta Dobre Miasto

                            
Koty wolno żyjące (dzikie, piwniczne) stanowią stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów).

Nie są to zwierzęta bezdomne, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu.

Utrudnianie, czy zamykanie dostępu do ich schronień w terenie zabudowanym, jakim są przede wszystkim piwnice jest niehumanitarne.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) daje możliwości wszczęcia postępowania wobec osób, które znęcają się nad zwierzętami.

Wszelkie działania podjęte przez zarządców nieruchomości, jak też osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami, powinny odbywać się z zachowaniem zasad współżycia społecznego tak, aby nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców, a jednocześnie zgodnie z wymogiem ustawowym humanitarnie traktować zwierzęta. Miejsca dokarmiania zwierząt powinny być
w miarę możliwości zaciszne, z dala od ludzi i ruchu ulicznego. Miejsca dokarmiania powinny być zawsze czyste i schludne, a resztki jedzenia powinny być na bieżąco usuwane, tak aby nie stwarzały zagrożenia dla mieszkańców. Należy pamiętać, że działalność społecznego opiekuna wywołuje wiele kontrowersji, a im mniej niezadowolonych mieszkańców i przeciwników kotów, tym zwierzęta wolno żyjące będą bezpieczniejsze.

Działania Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście

Urząd Miejski w Dobrym Mieście prowadzi działania związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami, w celu ograniczenia i kontroli ich populacji. Ważnym aspektem tych działań są zabiegi sterylizacji i kastracji kotów. Osoby opiekujące się kotami wolno żyjącymi tzw. społeczni opiekunowie zwierząt, mogą zgłaszać się do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w celu otrzymania skierowań na sterylizację i kastrację.
    Istnieje również możliwość otrzymywania z Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, w formie wsparcia, niewielkiej ilości karmy w okresie zimowym dla tych zwierząt.       

DOKUMENTY DOTYCZĄCE KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DOBRE MIASTO:

pdfProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2018 roku 169.31 KB

docxDeklaracja społecznego opiekuna zwierząt25.42 KB – do pobrania
docxWniosek o przyznanie suchej karmy dla bezdomnych zwierząt 28.12 KB– do pobrania
docxWniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji* /kastracji* / uśpienia ślepych miotów*28.42 KB - do pobrania

Gdzie zgłosić jeśli widzisz bezdomnego psa, błąkającego się po okolicy ?

Wg. art. 9a. ustawy o ochronie zwierząt: „Osoba, która napotka porzuconego psa i kota,w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.”

W sytuacji zagrożenia zgłoś błąkającego się psa na Policję lub do Centrum Zarządzania Kryzysowego;

Co zrobić jeśli właściciel wypuszcza swojego psa poza posesję bez opieki ?

Jeżeli pies biega poza posesją, a znany jest właściciel, fakt ten, należy zgłosić na Policję, która winna ukarać właściciela mandatem;

Jeżeli Twój pies trafi do schroniska dla zwierząt?

W przypadku wyłapania wałęsającego się psa przez służby gminne, ponowne odzyskanie czworonoga przez właściciela, możliwe będzie po okazaniu książeczki zdrowia psa. Zwierzę można odebrać w:

Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach,

Tomaryny 11/2

11-036 Tomaryny

PAMIĘTAJ !

Zabezpiecz posesję przed wydostaniem się psów poza teren nieruchomości;

Psy należy prowadzać na smyczy, a psy agresywne dodatkowo w kagańcu;

Gdy Twojemu zwierzęciu zdarzy się uciec, zgłoś to do Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście bądź na Policję – w momencie odnalezienia zwierzaka zostaniesz poinformowany o tym jako pierwszy;

Ważne telefony:

Policja: 997

Centrum Zarządzania Kryzysowego: 112

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście: 089 616 36 08

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach: 534 204 420

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje o sposobie postępowania w przypadku podejrzenia oraz stwierdzenia przypadku Gorączki Q w stadzie. 

Title Size Date added Download
pdf HPAI - 4 KWIETNIA 2017 239,27 KB 30.08.2019 Download
pdf GIWz-401-052_2016(00)__załącznik 515,36 KB 30.08.2019 Download