There is no translation available.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Dobre Miasto

pdf.pngRejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-stan-na-31.12.2023r.pdf236,54 KB

Selekcja odpadów - ulotka

Informacja o kontrolach

Regulamin PSZOK


 

Wykaz punktów użyteczności publicznej, w których usytuowane są pojemniki do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków

  • Urząd Miejski w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14
  • Centrum Kulturalno – Biblioteczne, ul. Górna 1
  • Centrum Usług Wspólnych, ul. Olsztyńska 19

Ponadto, właściciele nieruchomości zamieszkałych Gminy Dobre Miasto, przeterminowane leki mogą pozostawiać w PSZOK-u przy ul. Olsztyńskiej 19 (baza ZGK Sp. z o.o.)


Bioodpady

UWAGA MIESZKAŃCY!!!!

Zgodnie z uchwała Nr LXI/411/2022 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2022 r., od 1 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych wynoszą:

- 32,00 zł/osobę/m-c – odpady selektywne

- 30,00 zł/osobę/m-c – odpady selektywne z ulgą na kompostownik (domki jednorodzinne, które zgłosiły posiadanie kompostownika na         nieruchomości).

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/298/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych wynoszą:

- 10,00 zł za jednorazowy odbiór pojemnika/worka o pojemności 60 l

- 20,00 zł za jednorazowy odbiór pojemnika/worka o pojemności 120 l;

- 40,00 zł za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 240 l;

- 183,00 zł za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 1100 l;

Należy pamiętać, iż odpady segregowane ( plastik, szkło, papier, biodegradowalne) odbierane są 2 razy w miesiącu na terenach gminy, natomiast odpady zmieszane 4 razy na terenie miasta i 2 razy na terenach wiejskich.

- 191,00 zł/rok nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe;

ulotka segregacja page 001

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zrealizowanymi przez Ministerstwo Środowiska  w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Segregujesz… i śmiecisz mniej”.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.naszesmieci.pl, gdzie znajdą Państwo opisy dobrych praktyk  segregacji odpadów.

Na stronie znajdują się również m.in. filmy promujące segregowanie odpadów, infografiki w prosty sposób tłumaczące sens segregacji, artykuły z poradami czy odpowiedzi na pytania zadawane najczęściej przez mieszkańców.

link: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Informujemy, że od 1 października 2015 roku, wszystkie odpady zebrane z terenu Gminy Dobre Miasto, przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 53.

Poniżej w załączniku Informacja o osiągniętych przez Gminę Dobre Miasto poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Przydatne informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Dobre Miasto

Na terenie Gminy Dobre Miasto usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp.z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście przy ul. Olsztyńskiej 19.
Informację na temat odbioru odpadów komunalnych można uzyskać:
w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 7, pok. nr 3 i 5 (parter) oraz pod nr tel. 89 616 36 08; e-mail: ;
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Olsztyńśka 19, tel. 089 616 15 98, e-mail: 

Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów przyjmuje nieodpłatne od mieszkańców Gminy Dobre Miasto następujące rodzaje odpadów komunalnych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz wszystkie odpady komunalne, podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania na terenie Gminy Dobre Miasto.
PSGO znajduje się przy ul. Olsztyńskiej 19 (siedziba ZGK Sp.z  o.o.), godziny otwarcia:
- Poniedziałek, Wtorek, Czwartek i Piątek w godzinach 7.30 - 14.30
- Środa w godzinach 7.30 - 17.00
- Sobota w godzinach 10.00 - 14.00
Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Dobre Miasto: WBS O/Dobre Miasto, nr konta: 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001, za pośrednictwem Warmińskiego banku Spółdzielczego Oddział Dobre Miasto, placówki pocztowej lub innych banków, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.