There is no translation available.

Funkcję Burmistrza Dobrego Miasta sprawuje Pani Beata Harań


Adres: 11-040 Dobre Miasto ul. Warszawska 14
Pok. Nr 12 – sekretariat
Tel.: + 48 89 616 13 14
Fax.: + 48 89 616 14 43
Adres e-mail:

Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy, kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) określanie sposobu wykonywania uchwał;
3) gospodarowanie mieniem komunalnym;
4) wykonywanie budżetu;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 9:00-13:00 i 14:00-16:00.

Jeśli w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w pierwszym kolejnym dniu roboczym. 

 

 Zastępca Burmistrza 

Adres: 11-040 Dobre Miasto ul. Warszawska 14
Pok. Nr 12 – sekretariat
Tel.: + 48 89 616 13 14
Fax.: + 48 89 616 14 43
Adres e-mail:

1.Zastępca burmistrza zapewnia w powierzonym mu zakresie, rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy i nadzoruje działalność komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy realizujących te zadania
2.Podejmuje czynności kierownika urzędu podczas nieobecności burmistrza.
3.Koordynuje współpracę gminy z partnerami krajowymi i zagranicznymi
4.Bezpośrednio nadzoruje działalność:
1)    Referatu Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Społecznych;
2)    Stanowiska ds.  Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;


Funkcję Sekretarza sprawuje Pan Zenon Połocki


Adres: 11-040 Dobre Miasto ul. Warszawska 14
Pok. Nr 11
Tel.: + 48 89 616 14 24
Fax.: + 48 89 616 14 43
Adres e-mail:


Do zadań Sekretarza należy, w szczególności:
1. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku i dyscypliny pracy oraz obiegiem informacji w urzędzie,
2. podejmowanie działań na rzecz usprawniania pracy urzędu,
3. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych,
4. koordynowanie i nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji i zapytań,
5. nadzór nad opracowywaniem projektów uchwał, zarządzeń,
6. realizacja przyjętej w urzędzie gospodarki etatami oraz funduszem płac,
7. udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych i zwolnień z pracy zgodnie z przepisami prawa pracy i regulaminem pracy urzędu,
8. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji pracowników samorządowych, w tym nadzór nad organizacją szkoleń pracowników urzędu,
9. nadzór nad dokonywaniem okresowych ocen pracowników urzędu oraz dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników,
10. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy,
11. delegowanie pracowników urzędu do krajowych wyjazdów służbowych,
12. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi urzędu,
13. planowanie kosztów utrzymania urzędu, kontrola gospodarowania mieniem urzędu i nadzór nad właściwym, zgodnie z zasadą celowości i gospodarności, wydatkowaniem środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie gminy,
14. organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami powszechnymi, referendami, wyborami organów jednostek pomocniczych gminy oraz przeprowadzaniem na terenie gminy wyborów ławników oraz spisów powszechnych,
15. organizowanie kontroli wewnętrznej w urzędzie i nadzór nad realizacją działalności kontrolnej oraz zaleceń pokontrolnych,
16. prowadzenie książki kontroli (kontrole zewnętrzne urzędu) oraz przechowywanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli,
17. koordynowanie kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz przechowywanie dokumentów z kontroli,
18. dokonywanie kontroli funkcjonalnej i bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w przypisanym zakresie,
19. zapewnienie informowania pracowników o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie objętym działalnością gminy,
20. sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych znajdujących się w zbiorach urzędu,
21. organizowanie i nadzorowanie dostępu do informacji publicznej,
22. pełnienie funkcji kierownika urzędu w razie nieobecności burmistrza i zastępcy burmistrza,
23. wykonywanie innych zadań na polecenie burmistrza lub zastępcy burmistrza.
24. wykonywanie obowiązków w ramach udzielonego przez burmistrza pełnomocnictwa.

Funkcję Skarbnika sprawuje Pani Anna Salmanowicz

Adres: 11-040 Dobre Miasto ul. Warszawska 14
Pok. Nr 23
Tel.: + 48 89 615 10 68
Fax.: + 48 89 616 14 43
Adres e-mail:Skarbnik (Główny księgowy budżetu) zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie gospodarki finansowej gminy, sprawując kontrolę i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych urzędu realizujących te zadania.

Do zadań Skarbnika należy, w szczególności:
1. przygotowanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem przez gminne jednostki organizacyjne,
2. dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
3. nadzorowanie wykonywania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu,
4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
5. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
6. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
7. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych oraz informowanie rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty,
8. nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
9. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy,
10. dokonywanie kontroli funkcjonalnej i bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w przypisanym zakresie,
11. organizowanie zasad obiegu dokumentów finansowych w urzędzie,
12. nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy,
13. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa albo na polecenie burmistrza lub zastępcy burmistrza,
14. wykonywanie obowiązków w ramach udzielonego przez burmistrza pełnomocnictwa.