There is no translation available.

Atuty gminy Dobre Miasto w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału intelektualnego

Potencjał położenia

Gmina Dobre Miasto graniczy z terenami o dużej aktywności gospodarczej (np. Olsztyn). Plusem położenia gminy jest jej niewielka odległość od obwodu kaliningradzkiego, co może być korzystne pod względem turystycznym i handlowym. Dobra sieć komunikacyjna pomaga w poszukiwaniach zarówno inwestorów, turystów jak i osób zainteresowanych osadnictwem w czystej i pięknej okolicy.

Dobre Miasto usytuowane jest przy drodze krajowej nr 51, która umożliwia bezpośrednie połączenia z drogowym przejściem granicznym w Bezledach oraz ze stolicą regionu – Olsztynem. Dzięki temu gmina może stanowić dogodną lokalizację dla firm zainteresowanych wymianą handlową w kierunkach wschodnich, jak również dla firm dystrybuujących swoje produkty w innych kierunkach.

Tereny z przeznaczeniem pod inwestycje na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Dobre Miasto oferuje tereny w strefie ekonomicznej przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę przemysłową oraz bazy magazynowo-składowe. Działka jest uzbrojona w kanalizację sanitarną, kanalizację burzową, sieć wodociągową,  energetyczną oraz sieć gazu ziemnego.

Bliskość do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Bliskość do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest dużym atutem w kontekście współpracy tych instytucji z przedsiębiorcami, które ułatwiają przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

Dobre Miasto jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenie Miast Cittaslow promując i rozpowszechniając kulturę dobrego życia

Dobre Miasto należy do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, zrzeszającej małe miasta, ceniące spokojny styl życia oraz zrównoważony rozwój. Idee przyświecające Cittaslow mogą stanowić podstawę sprofilowania oferty gminy pod potrzeby specyficznej grupy turystów poszukujących wytchnienia od najbardziej popularnych turystycznie lokalizacji. Sieć może być również gruntem do podejmowania wspólnych działań na rzecz zachęcenia tego typu turystów do odwiedzenia mniej popularnych zakątków Warmii i Mazur, co może przełożyć się na rozwój szeroko rozumianych usług powiązanych z turystyką.

Wysoce oceniana atrakcyjność inwestycyjna podregionu ze względu na działalność usługową i zaawansowaną technologicznie w świetle analiz wskaźnikowych

Atrakcyjność inwestycyjna regionu, w którym położona jest gmina, została w raporcie pn. „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016” przygotowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową określona jako:

  • Niska dla działalności przemysłowej;
  • Wysoka dla działalności usługowej;
  • Najwyższa dla działalności zaawansowanej technologicznie.

Potencjał Dobrego Miasta ma mapie atrakcyjności inwestycyjnej regionu można znaleźć w publikacji znajdującej się https://www.paih.gov.pl/publikacje/województwa 

Atrakcje turystyczne

Dziedzictwo kulturowe Dobrego Miasta należy do jednych z największych bogactw. Wieloletnie tradycje warmińskie przekazywane z pokolenia na pokolenie, a obecnie również kultywowane przez prężnie działające stowarzyszenia ukazują, jak ważną wartość stanowi ono dla mieszkańców Gminy. Na terenie Dobrego Miasta zlokalizowanych jest wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących świadectwo minionej epoki, o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej.

Do najcenniejszych i najciekawszych zabytków Dobrego Miasta należą przede wszystkim:

  • Kościół Pod Wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych – Bazylika Mniejsza – wybudowany w 1357 – 1389 roku. Wraz zabudowaniami kolegiackimi stanowi  potężny czworobok, przypominający zamek obronny. Uważany za jeden
    z najpiękniejszych  i największych kościołów typu halowego na Warmii. W rocznicę 600  - lecia, Papież Jan Paweł II obdarzył  kościół tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej. Wewnątrz kościoła znajdują się bezcenne pamiątki minionych wieków – rzeźba Madonny z XV wieku, ołtarz – Tron Łaski wykonany ok. 1500 roku, przez uczniów Wita Stwosza, bogato zdobiona ambona, ołtarz Trójcy Świętej oraz ołtarz główny ufundowany w 1748 r. przez ówczesnego biskupa – Adama Stanisława Grabowskiego.
  • Kościół Pod Wezwaniem Świętego Mikołaja – zbudowany w latach 1736 – 1741 na miejscu byłego cmentarza dla przestępców. Kościół posiada barokowe ołtarze z 1600 roku. W czasie okupacji pełnił rolę kaplicy szpitalnej. Obecnie stanowi świątynie parafialną obrządku  ukraińsko – bizantyjskiego.
  • Baszta obronna zwana „Basztą Bocianią” – pozostałości po średniowiecznych murach obronnych. Nazwę swoją zawdzięcza bocianom, które upatrzyły sobie miejsce na jej szczycie na gniazdo. W latach siedemdziesiątych XX wieku zaadaptowana na cele Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Pojezierze”. W Baszcie mieści się muzeum historii miasta. Ciekawymi eksponatami, które można zobaczyć w muzeum są: dawna mapa biskupstwa warmińskiego, plany miasta, fotografie, fotokopie zabytkowych obiektów i starych dokumentów