There is no translation available.

dobry start

Dobry Start to świadczenie w wysokości 300 zł przysługujące raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Komu przysługuje?

Świadczenie Dobry Start przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dziecko do 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun faktyczny lub prawny dziecka oraz osoba ucząca się (pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osoba usamodzielniana, o której mowa w ustawie).

Ważne!

Świadczenie przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, co w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola oraz dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej lub w przedszkolu.

Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.

Wnioski

Wnioski można składać:

drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r. za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego www.empatia.mrpips.gov.pl  lub przez bankowość elektroniczną.

Zachęcamy do skorzystania z tej formy złożenia wniosku, gwarantuje ona sprawne załatwienie sprawy, bez obawy oczekiwania w długiej kolejce.

w formie tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, 11-040 Dobre Miasto ul. Warszawska 14. Na ten adres można też wysyłać wypełnione wnioski za pośrednictwem poczty.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do dnia 30 września. W przypadku wniosków złożonych w miesiącach późniejszych wypłata świadczenia następuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r. Wnioski złożone po upływnie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uwaga!

Informacje o przyznaniu świadczenia Dobry Start będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Państwa adres e-mail. W związku z tym informujemy, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Państwa z Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście dotyczące wniosku o świadczenie Dobry Start będą wysyłane z adresu: .

Szczegółowe informacje www.mpips.gov.pl/DobryStart