There is no translation available.

Zmiany w rozliczaniu opłat za śmieci od 1 marca 2021 r. – OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA !!!

Od 1 marca 2021 r. wchodzą nowe zasady naliczania opłat dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Dobre Miasto.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/202/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 grudnia 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wynosi 25 zł/osobę/miesiąc. 

UWAGA! Powyższe zmiany wprowadzają obowiązek SELEKTYWNEJ zbiórki odpadów na wszystkich nieruchomościach.

Jeżeli nieruchomość zamieszkała jest zabudowana budynkiem jednorodzinnym i na nieruchomości znajduje się kompostownik przydomowy do kompostowania bioodpadów, właściciel nieruchomości może zostać częściowo zwolniony z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 2 zł/osobę/miesiąc.

W przypadku skorzystania w ww. zwolnienia – właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację na nowym wzorze, która jest dostępna pod adresem: http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13179

Załącznik do deklaracji - http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13181

Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych - przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady usługowe i produkcyjne, urzędy, instytucje oświaty i zdrowia oraz zarządzający ogródkami działkowymi są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to związane z koniecznością ponoszenia opłat również za odbiór odpadów segregowanych, tj. plastik, szkło, papier, odpady biodegradowalne i odpady zmieszane tzw. „resztkowe”. Dotychczas opłaty pobierane były tylko za odpady resztkowe.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani zadeklarować odpowiednią liczbę oraz pojemność worków/pojemników dla z każdej z ww. frakcji odpadów.

Nowy wzór deklaracji dla NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH jest dostępny pod adresem: http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13180

Załącznik do deklaracji - http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13181

Zgodnie z ww. uchwałą, stawki opłat od 1 marca 2021 r. dla nieruchomości niezamieszkałych wynoszą za miesiąc:

1) w wysokości 12,50 zł za worek o pojemności 60 l;

2) w wysokości 12,50 zł za pojemnik o pojemności 60 l;

3) w wysokości 25 zł za worek o pojemności 120 l;

4) w wysokości 25 zł za pojemnik o pojemności 120 l;

5) w wysokości 50 zł za pojemnik o pojemności 240 l;

6) w wysokości 230 zł za pojemnik o pojemności 1100 l.

Obowiązek zmiany deklaracji dotyczy także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych o ile na ich terenach znajdują się nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne.

 

Termin i sposób składania nowych deklaracji

Zmienione deklaracje należy składać od 1 marca do 10 kwietnia 2021 r. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście lub bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przy ul. Warszawskiej 7, pok. nr 3. Druk deklaracji będzie można wypełnić i przesłać do urzędu pocztą tradycyjną.

Dodatkowo pod adresem e.dobremiasto.com.pl dostępne będą elektroniczne formularze deklaracji. Pozwolą one na prawidłowe wypełnienie i wydrukowanie dokumentu. Osoby z aktywnym profilem zaufanym ePUAP lub posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny będą mogły przesłać deklarację drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie. 

Skąd takie zmiany?

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z września 2019 r. wprowadziła szereg istotnych zmian w funkcjonowaniu gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, takich jak np. powszechny obowiązek segregowania odpadów. Modyfikacja sposobu naliczania opłaty za odpady również wynika ze znowelizowanych przepisów ustawy.

Więcej szczegółowych informacji pod nr tel. 89 616 36 08 lub 89 615 10 56

 

ulotka smieci a5 na strone 1

ulotka smieci a5 na strone 2