There is no translation available.

Przeznacza się do oddania w dzierżawę  na czas nieoznaczony część niżej wymienionej nieruchomości gruntowej,  stanowiącej  mienie komunalne położonej na terenie gminy Dobre Miasto z przeznaczeniem na cele upraw warzyw i roślin jednorocznych.

 docxin.6810.2.16.2022.jl-z-dnia-08.04.docx22.39 KB