There is no translation available.

Wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344  z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 5534) z późn. zm.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dobrego Miasta znak IN.0050.196.2023.MZG z dnia 18 października 2023 r., przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie nr 0002 miasta Dobre Miasto, oznaczona jako działka nr 276/18 o powierzchni 0,0124 ha (w tym dr 0,0124 ha), opisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00039100/6, prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie.

pdfwykaz-znak-in.6810.63.2023-7.pdf199.74 KB

pdfzalacznik-nr-1-do-wykazu-znak-in.6810.63.2023-3.pdf1.09 MB

pdfzalacznik-nr-2-do-ogloszenia-znak-in.6810.58.2023-1.pdf432.42 KB