There is no translation available.

Wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 5534) zmienionej uchwałą Nr XXIX/153/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 czerwca
2020 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r., poz. 2993).

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 15 listopada 2021 r., znak IN.0050.135.2021.TW nieruchomość stanowiąca własność Gminy Dobre Miasto, położona w obrębie nr 0002 miasta Dobre Miasto, oznaczona jako działka nr 659/11 o powierzchni 0,0593 ha (w tym: dr - 0,0593 ha), opisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00040066/5 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie, przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki nr 671 (KW Nr OL1O/00057053/3), nr 672 (KW Nr OL1O/00152612/6), nr 659/10 (KW Nr OL1O/00040066/5).

pdfwykaz-znak-in.6810.2.44.2021-1.pdf953.55 KB

jpgzalacznik-nr-1-do-wykazu-znak-in.6810.2.44-1.jpg495.4 KB

jpgzalacznik-nr-2-do-wykazu-znak-in.6810.2.44-1.jpg764.09 KB