There is no translation available.

Wykaz nieruchomości  z zasobu  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto, przeznaczonej do oddania w  dzierżawę, sporządzony na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/93/2019  Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 03.10.2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 5534 z późn. zm.).

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony niżej wymienione nieruchomości gruntowe  stanowiące mienie komunalne położone na terenie miasta Dobre Miasto z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych na cele mieszkalne.

docxin.6810.2.41.2021.jl-z-dnia-05.10.2021r_-1.docx17.7 KB