There is no translation available.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH!

Burmistrz Dobrego Miasta przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) w dniu 31 maja 2022 r. upływa termin do dokonania stosownej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem jednorazowo lub w trzech równych ratach w terminach do: 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września.

Nr rachunku bankowego, na który należy wnieść opłaty: Gmina Dobre Miasto 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001 – Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie O/ Dobre Miasto ul. Wojska Polskiego 8.

WAŻNE:

W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 maja 2022 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 14, w pok. Nr 28, tel. (89) 513 – 20 - 40.