There is no translation available.

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że na podstawie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) na wniosek Burmistrza Dobrego Miasta oraz grupy radnych zwołuje na dzień 31.05.2022 r. o godz. 9.00  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2022-2031.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobre Miasto do roku 2030.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr ew. 57/11, 57/16 położonych w obrębie Knopin, gm. Dobre Miasto.
  7. Informacja Burmistrza w sprawie planów, zamierzeń i podejmowanych działań dotyczących modernizacji infrastruktury sportowej w Dobrym Mieście (stadion, orlik) oraz sytuacji związanej z podwyżkami cen ciepła od 1 stycznia 2022 r.
  8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ryszard Łańko