There is no translation available.

znaki strona www 4

Gminie Dobre Miasto przyznano środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku.

Dofinansowanie przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, w wysokości wynikającej od okresu kształcenia.

Całkowita wartość zadania: 43 863,00 zł

Wartość dofinansowania: 43 863,00 zł