There is no translation available.

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście.

Liczba lub wymiar etatu: 1

 1. STANOWISKO PRACY: Podinspektor  w Referacie Inwestycji i Nieruchomości
 2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:          
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. co najmniej 5 letni staż pracy,
 7. znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie budownictwa i drogownictwa,
 8. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie gminnym oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 9. znajomość podstawowych zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych oraz przepisów wykonawczych
 10. dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu biurowego Microsoft Office 
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. 2 lata stażu pracy w zakładzie budowlanym lub jednostce samorządowej zajmującej się drogami,
 2. ukończone kursy lub  szkolenia  o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi na stanowisku objętym konkursem,
 3. umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 4. umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność, komunikatywność,
 5. terminowość, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
 6. dyspozycyjność,
 7. prawo jazdy kat.B
 1. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych i innych przepisów związanych z drogownictwem,
 2. realizacja zadań związanych z oświetleniem dróg, ulic, placów, ciągów pieszych i pieszo – jezdnych na terenie miasta i gminy,
 3. prowadzenie bieżącej kontroli stanu utrzymania dróg, ulic, placów, ciągów pieszych i pieszo – jezdnych na terenie miasta i gminy w zakresie utrzymania zimowego,
 4. prowadzenie rejestru dróg, ulic, placów, mostów, kładek dla pieszych uwzględniającego ich stan techniczny i potrzeby remontowe,
 5. koordynowanie i nadzór nad budową, remontami i konserwacją ulic, dróg, mostów, placów, chodników i ciągów pieszo – jezdnych oraz oświetlenia ulicznego i drogowego,
 6. organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem parkingów miejskich.

Pełny zakres zadań Referatu Inwestycji i Planowania przestrzennego  określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.dobremiasto.com.pl/23/Regulamin_organizacyjny/

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Formularz zgłoszenia do konkursu – do pobrania,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 4. kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie certyfikatów, świadectw kwalifikacyjnych, itp. potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oryginał kwestionariusza osobowego – do pobrania,
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem,
 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 10. kopie posiadanych opinii pracodawców dot. dotychczasowej pracy zawodowej (w przypadku posiadania doświadczenia zawodowego),
 11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 12. własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego – do pobrania.
 1. INFORMACJE DODATKOWE:

Zgodnie z art.13 ust.2 pkt 4a – ustawy o pracownikach samorządowych podaje się do publicznej wiadomości informację o warunkach pracy na ww. stanowisku, tj.

 1. Pełny wymiar czasu pracy
 2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy.
 3. Normy czasu pracy:
 1. a) dobowa – 8 godzin,
 2. b) tygodniowa – 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy od  

                poniedziałku do  piątku.

 1. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach:

      - poniedziałek – 800 – 1600,

      - wtorek – czwartek – 730 - 1530,

      - piątek – 700 – 1500

 1. Praca biurowa, siedząca, wymaga współpracy z systemem informatycznym powyżej 4 godzin dziennie,
 2. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy).

Zgodnie z art.13 ust.2 pkt 4b – ustawy o pracownikach samorządowych informuje się, iż w miesiącu sierpniu 2019 r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście wynosił więcej niż 6%

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, pokój nr 12 (sekretariat) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na  stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji i Nieruchomości, w terminie do 25 września 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14.

Formularz zgłoszenia zawierający szczegółowe wymagania oraz kwestionariusz osobowy do pobrania na stronach BIP Urzędu Miejskiego

http://bip.dobremiasto.com.pl/wakaty/87/status/

w zakładce „Informacje o naborze” oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

INNE INFORMACJE:

 1. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w formie pisemnej, telefonicznej lub drogą elektroniczną.
 2. Oferty odrzucone zostaną odesłane bądź mogą być odebrane osobiście w pok. Nr 15.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia o niekaralności oraz aktualnego zaświadczenia lekarskiego.
 4.  Dodatkowe informacje pod nr tel.:  (0-89) 61-51-064.

Burmistrz Dobregego Miasta

      Jarosław Kowalski