There is no translation available.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii, stanowisk i propozycji podmiotów sektora pozarządowego nt. w/w projektów uchwał. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Gminy Dobre Miasto.

 

Konsultacje trwały w dniach od 4 do 10 listopada 2019 r.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji została upubliczniona w dniu 29.10.2019 r. poprzez:

  1. Publikację projektów uchwał wraz z formularzem konsultacji na stronie internetowej www.dobremiasto.com.pl; w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście oraz na stronie facebook Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście;
  2. Zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście;
  3. Rozesłanie informacji o konsultacjach do organizacji pozarządowych, które wpisały się do elektronicznej bazy organizacji prowadzonej przez Urząd Miejski.

Formy konsultacji:

  1. codzienne dyżury konsultacyjne, w w/w terminie w godz. 900-1500 w Referacie Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście;
  2. składanie uwag, opinii, stanowisk, propozycji osobiście, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną na adres: e-mail –

Wyniki konsultacji:
Organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych propozycji, stanowisk, opinii, dotyczących przedmiotowych projektów uchwał.

Szczegóły na stronie BIP Urzędu Miejskiego: http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/11017_SKM_454e19111310410.pdf

Dobre Miasto, dnia: 12 listopada 2019 r.

 Burmistrz /-/ Jarosław Kowalski