There is no translation available.

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 17 września 2019 r., tj. wtorek o godz. 14.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A odbędzie się XVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek Burmistrza w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie stypendiów naukowych i sportowych w ramach Programu Stypendialnego  Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/306/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.
  6. Zamknięcie sesji                                                                                              

        Przewodniczący Rady Miejskiej

                   /-/ Ryszard Łańko