There is no translation available.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście   oczekuje na oferty związane  z realizacją zadań wynikających z   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Oferty programowe mogą składać: jednostki pomocnicze gminy, placówki oświatowe, kulturalne, sportowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, osoby fizyczne posiadające kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Zadania te ujęte są w  Dziale V   Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

  Oferty powinny być skierowane do:

1)środowisk, w których  działa  dany podmiot uwzględniając profilaktykę uniwersalną adresowaną do całych grup ,bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów alkoholowych, wskazanych w działaniach poszczególnych celów programu, oraz profilaktykę selektywną, wskazaną w działaniach poszczególnych celów programu.

 Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. a) merytoryczna wartość oferty zgodnie z zapisem Działu III Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w której bezwzględnie  powinny być zawarte elementy pracy profilaktyczno – edukacyjnej z młodzieżą, w szczególności profilaktyki uniwersalnej i selektywnej,
    b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, to  jest: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz  kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania,
  2. c)   budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego,  współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy  wolontariuszy,
  3. d)   współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania,
  4. e) złożenie oferty programowej nie jest równoznaczne z zapewnieniem jej realizacji lub realizacji w oczekiwanej wysokości.

Okres realizacji zadania nie może być dłuższy niż  do 15.12.2018 r.

Oceny formalnej i merytorycznej oraz przydziału środków na realizację oferty dokona Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

O wyborze oferty podmioty będą powiadomione odrębnym pismem.

Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dobre Miasto ul. Garnizonowa 20 (za basenem)  do dnia 09.02.2018 r (załącznik nr 3 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 wraz z załącznikami znajduje się na stronach:www.dobremiasto.com.pl, - zakładka MOPS, www. dobre-miasto-mops.bip-wm.pl

Uwaga: Oferty Podmiotów, które korzystały ze środków finansowych w roku 2017 a nie złożyły sprawozdań nie będą rozpatrywane.