There is no translation available.

Wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z  dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019  r., poz. 5534) zmienionej uchwałą Nr XXIX/153/2020 Rady Miejskiej w  Dobrym Mieście z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r., poz. 2993).

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dobrego Miasta Nr IN.0050.56.2022.MZG z dnia 27 kwietnia 2022 r. przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Dobre Miasto, położona w Dobrym Mieście przy ul. Orła Biegło, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 4 miasta Dobre Miasto jako działka nr 178/15 o pow. 0,0622 ha, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym nr 26, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1O/00037045/8.

pdfwykaz-znak-in.6810.2.20.2022-1.pdf160.66 KB

pdfzalacznik-nr-1-do-wykazu-in.6810.2.20.2022-1.pdf790.07 KB

pdfzalacznik-nr-2-do-wykazu-in.6810.2.20.2022-1.pdf29.11 MB