There is no translation available.

Wykaz sporządzony zgodnie z art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 5534), zmienioną uchwałą Nr XXIX/153/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r., poz. 2993).

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dobrego Miasta Nr IN.0050.34.2022.MZG z dnia 07 marca 2022 r. przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Dobre Miasto, położona w Dobrym Mieście, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Dobre Miasto jako działka nr 80/4 o pow. 0,0147 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1O/00039115/4.

pdfwykaz-znak-in.6810.2.19.2022.pdf197.55 KB

pdfzalacznik-nr-1-do-wykazu-in.6810.2.19.2022.mzg-z-dnia-29.04-1.pdf773.32 KB

pdfzalacznik-nr-2-do-wykazu-in.6810.2.19.2022.mzg-z-dnia-29.04-1.pdf304.02 KB