There is no translation available.

Przeznacza się do oddania w dzierżawę  na czas nieoznaczony niżej wymienioną nieruchomość gruntową z której wydzielona została parcela o pow. 1100 m2, stanowiącą mienie komunalne położoną na terenie miasta Dobre Miasto z przeznaczeniem na cele upraw warzyw i roślin jednorocznych.

 docxin.6810.2.15.2022.jl-z-dnia-07.04-3.docx20.34 KB