There is no translation available.

Nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – ( tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.), uchwały nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 03.10.2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019r. poz. 5534 z późn. zm.).

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomość  gruntową stanowiącą mienie komunalne, położoną  na terenie miasta Dobre Miasto – z przeznaczeniem pod ogródek letni.                 

docxin.6810.2.14.2022.jl-z-dnia-05.04-2.docx20.63 KB