There is no translation available.

Wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto, przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz uchwały: Nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 5534 z późn. zm.) i Nr XLV/290/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 września 2021r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektami budowlanymi wpisanymi do rejestru zabytków, położonej w miejscowości Orzechowo, gmina Dobre Miasto.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 23 listopada 2021r. znak: IN.0050.138.2021.JŁ przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Dobre Miasto, położona w obrębie Orzechowo (0014), gmina Dobre Miasto, oznaczona jako działka nr 197 o pow. 0,2793 ha, zabudowaną budynkiem oświaty, nauki i kultury oraz sportu nr 26 wpisanym do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego pod numerem A-1390 w granicach działki nr 197, na podstawie decyzji Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Olsztynie znak: L.dz. PSOZ-IZN-5340(30)95 z dnia 07 marca 1995r.oraz budynkiem niemieszkalnym.

docxin.6810.2.45.2021.jl-z-dnia-26.11-1.docx24.81 KB

pdfskmbt_c28021112914030.pdf710.46 KB