There is no translation available.

Wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto, przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony zgodnie z art. 35 art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XVIII/93/2019 z dnia 03 października 2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019r. poz. 5534 z późn. zm.).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr IN.0050.74.2021.JŁ Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 27 maja 2021r. przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działki: nr 96/2 o pow. 0,0756 ha (użytek i klasa: dr-0,0756ha) opisana w KW Nr OL1O/00038793/3 stanowiąca własność gminy Dobre Miasto, położona w obrębie Kabikiejmy (21), w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 93/2, 98 i 100 z uwagi na to, że działka nr 96/2 nie może być odrębnie zagospodarowana z uwagi na cechy geometryczne, a może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

 

 

docxin.6810.2.36.2021.jl-z-dnia-29.07.2021.docx20.97 KB