There is no translation available.

Przeznacza się do oddania w dzierżawę  na czas nieoznaczony niżej wymienioną nieruchomość gruntową z której wydzielone zostały parcele, stanowiącą mienie komunalne położoną na terenie gminy Dobre Miasto z przeznaczeniem na cele upraw warzyw i roślin jednorocznych.

 docxin.6810.2.21.2022.jl-z-dnia-16.05.docx22.61 KB