There is no translation available.

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony niżej wymienioną nieruchomość gruntową  stanowiącą mienie komunalne położoną na terenie miasta Dobre Miasto z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej na cele mieszkalne.

docxin.6810.2.18.2022.jl-z-dnia-21.04.docx17.84 KB