Przedsiębiorcy opróżniający zbiorniki bezodpływowe z terenu gminy, działający na podstawie pozwolenia Burmistrza Dobrego Miasta:

 1. Grzegorz Bułak– tel. 519 580 087
 2. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. – tel. 89 616 14 16
 3. Koma Sp. z o.o. – tel. 508 508 873
 4. Krzysztof Dreźniak– tel. 603 899 014
 5. TOI TOI Polska Sp. z o.o. – tel. 22 811 61 44
 6. CLEANER– tel. 55 234 03 40
 7. CLIPPER Sp. z o.o. – tel. 22 868 45 92
 8. AGROKOM ADAM TOMASZEWSKI– tel. 500 100 720
 9. WC SERWIS SP. Z O.O. - tel. 32 278 45 31
 10. "SKUNKSIK"Wywóz nieczystości płynnych - tel. 666 202 205

 Ścieki

NIEDOPUSZCALNE JEST WYLEWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO GRUNTU – NA POLA, DO ROWÓW, STAWÓW I DO OGRODÓW !!!!!

ŚCIEKI TRUJĄ !!!!!

 • Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, potocznie zwany „szambem” musi mieć szczelne dno i ściany oraz odpowietrzenie.
 • Ścieki bytowo – gospodarcze nie są nawozem! Zawierają nie tylko bakterie kałowe (Escherichia coli), ale także detergenty, które mogą zawierać trujące związki chemiczne, fosforany i azotany. Substancje te powodują skażenie gleb i wód gruntowych.
 • Skażenie powierzchniowych i podziemnych wód ściekami bytowymi jest poważnym zagrożeniem sanitarnym oraz bakteriologicznym.

Burmistrz Dobrego Miasta

przypomina, że na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Zgodnie z §10 ust. 3 i 4 załącznika do Uchwały nr XXV/180/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 czerwca 2016 r. tj. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre Miasto, właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu, a opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.

Uprawniony podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych zobowiązany jest przekazać burmistrzowi kwartalny wykaz właścicieli, z którymi zawarł lub rozwiązał umowę.

Poniżej znajduje się wykaz podmiotów wraz z telefonami kontaktowymi, posiadających zezwolenie Burmistrza Dobrego Miastana prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, tzw. „szamb”.

UWAGA!!!!!!

Umowy oraz dowody opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych należy przechowywać przez okres minimum 12 miesięcy i okazywać na każde wezwanie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W celu aktualizacji ewidencji, zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Dobre Miasto, posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, którzy jeszcze nie zgłosili w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście faktu wyposażenia nieruchomości w ww. instalacje, o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 7, pok. nr 3.

Informacji w powyższych zakresach udziela:
Ewelina Szóstek, tel. 89 616 36 08, mail:

docAnkieta - szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków41 KB